Pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa. Urobil tak dňa 8. decembra 2020 apoštolským listom Patris corde (S otcovským srdcom), v ktorom sv. Jozefa opisuje týmito charakteristikami: milovaný otec – nežný a láskavý – poslušný – tvorivo odvážny – pracovitý – držiaci sa v úzadí, v tieni.“

Treba pripomenúť, že o vyhlásenie svätého Jozefa za patróna Katolíckej cirkvi sa zaslúžil blahoslavený pápež Pius IX. dekrétom zo dňa 8. 12. 1870. Mimoriadny Rok sv. Jozefa ustanovený pápežom Františkom na pamiatku 150. výročia tejto udalosti potrvá do 8. decembra 2021. Spolu so zverejnením listu Patris corde vyšiel i dekrét, ktorým sa na obdobie spomínaného Roka sv. Jozefa udeľuje dar mimoriadnych odpustkov. Okrem iných prípadov sa odpustky udeľujú aj tým veriacim, ktorí sa pomodlia akúkoľvek cirkevne schválenú modlitbu ku sv. Jozefovi, napr. K tebe sa utiekame sv. Jozef. Oficiálny preklad a podrobnosti dekrétu budú publikovať jednotlivé miestne cirkvi.

Ako píše pápež František, sv. Jozef vyjadril svoje otcovstvo tým, že urobil zo svojho života dobrovoľné obetovanie sa v láske vloženej do služby Mesiášovi. Aj z tohto dôvodu bol kresťanským ľudom vždy milovaný. V ňom Ježiš videl nežnosť Boha, to že Boh nás prijíma, objíma, podopiera a odpúšťa nám. Jozefovo otcovstvo sa prejavuje aj v poslušnosti Bohu: svojim „áno“ chráni Máriu a Ježiša, je príkladom konania Božej vôle, spolupracujúc na veľkom tajomstve vykúpenia. Toto všetko čerpá z posily Ducha Svätého. Cez Jozefa nám akoby Boh opakoval: „Nebojte sa, majte vieru.“ Pretože viera dáva význam každej udalosti, radostnej či smutnej a dáva na prvé miesto Božiu prozreteľnosť.

Nikdy nie znechutený Jozef a vždy dôverujúci zostáva v tichu, bez ťažkania si v konkrétnych prejavoch veľkej dôvery. Jeho šťastie je v sebadarovaní. Aj Jozef musel čeliť konkrétnym problémom svojej doby. Ako ochranca Ježiša a Márie, nemôže nebyť aj ochrancom Cirkvi. Môžeme sa od neho učiť milovať Cirkev a chudobných. Poctivý tesár, Máriin manžel, nás učí aj tomu, akú hodnotu, dôstojnosť a radosť znamená jesť chlieb, ktorý je ovocím vlastnej práce. Sv. Otec v tejto súvislosti poukazuje na prácu, ktorá sa stala naliehavou sociálnou otázkou aj v krajinách s určitou úrovňou blahobytu. Tu pramení aj povzbudenie, ktoré dáva Sv. Otec všetkým, aby znovu objavili hodnotu práce, dôležitosť a potrebu práce. Hľadiac na prehlbovanie sa nezamestnanosti aj z dôvodu pandémie koronavírusu, pápež vyzýva všetkých zasadiť sa za to, aby sa mohlo povedať: „Žiadny mladý človek, žiadna osoba, žiadna rodina bez práce.“

V liste Patris corde je aj poznámka pod čiarou, ktorá odhaľuje jeden životný zvyk pápeža Františka, totiž, že už štyridsať rokov sa každý deň po ranných chválach modlí k sv. Jozefovi modlitbu z 19. storočia prevzatú z francúzskej modlitebnej knihy. Ide o modlitbu, ktorá vyjadruje úctu a dôveru voči sv. Jozefovi a Sv. Otec zároveň uvádza jej znenie. „Slávny patriarcha, sv. Jozef, ktorého moc dokáže urobiť možnými veci nemožné, príď mi na pomoc v týchto chvíľach úzkosti a ťažkosti. Vezmi pod svoju ochranu situácie tak ťažké a náročné, ktoré ti zverujem, aby mali šťastlivé vyriešenie. Môj milovaný otec, všetku svoju dôveru vkladám do teba. Nech sa nepovie, že som ťa vzýval márne. A pretože ty všetko môžeš u Ježiša a Márie, ukáž mi, že tvoja dobrota je taká veľká ako tvoja moc. Amen.“

Kedysi sa slávievali votívne sväté omše k úcte sv. Jozefa každú stredu a možno by bolo vhodné vrátiť sa k tomuto zvyku aj počas tohto Roka sv. Jozefa, pokiaľ to dovoľujú smernice o slávení votívnych svätých omší. Nech nás Rok sv. Jozefa duchovne obohatí, posilní vo viere a povzbudí každú kresťanskú rodinu k tomu, aby nebojácne, aj napriek rôznym prekážkam a problémom, vytrvala na správnej ceste, na ceste pravých duchovných hodnôt.

O autorovi

Avatar

Štefan Saloka

Farár farnosti Markušovce